Hvis ikke betingelserne for de andre skifteformer er opfyldt, kan arvingerne vælge at få boet udleveret til privat skifte. For at kunne gennemføre et privat skifte, er det en betingelse,

  • at samtlige arvinger er enige om at anmode om privat skifte,
  • at boet må antages at være solvent (aktiverne skal kunne dække afdødes gæld),
  • at mindst en af arvingerne er myndig og solvent (i stand til at opfylde sine forpligtelser),
  • at afdøde ikke ved testamente har udelukket privat skifte,
  • at afgørende forhold i øvrigt ikke taler imod et privat skifte.

I forbindelse med udlevering af boet til privat skifte skal man være opmærksom på, at der skal indleveres åbningsstatus (en opgørelse over den afdødes aktiver og passiver pr. dagen for dødsfaldet) og evt. boopgørelse inden for nærmere fastsatte regler i skifteloven.

For at benytte denne skifteform skal arvingerne ikke vedgå arv og gæld. Man bør dog være opmærksom på, at hvis arvingerne helt eller delvist har delt boets aktiver uden at have opfyldt eller sikret opfyldelse af de forpligtelser, der kan kræves dækket i boet, hæfter arvingerne personligt og solidarisk for gælden. Almindeligt indbo og personlige effekter kan dog deles forinden.


Forenklet privat skifte

I mindre boer er der mulighed for et forenklet privat skifte, hvilket har den fordel, at der ikke – som tilfældet er ved et privat skifte – skal indsendes en egentlig boopgørelse. I forbindelse med boets udlevering skal der blot udarbejdes en opgørelse over boets aktiver og passiver. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt for at anvende denne skifteform. Som eksempler kan nævnes, at arvingerne skal være myndige, og boet ikke må udløse boafgift eller tillægsboafgift.