Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

ATP er en obligatorisk, lovpligtig pensionsordning for lønmodtagere i alderen 16 ­- 66 år, der arbejder mindst 9 timer pr. uge hos samme arbejdsgiver. Ordningen bliver finansieret af bidrag fra arbejdsgivere og lønmodtagere.

  • Når et ATP ­medlem dør, har en ægtefælle/samlever og børn under 21 år ret til et engangsbeløb fra ATP. Det er en betingelse, at afdøde har været medlem af ordningen i mindst 2 år og har betalt bidrag, som svarer til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Samlevende skal have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år forud for dødsfaldet.
  • Som hovedregel vil alle berettigede efterladte få udbetalt et engangsbeløb på kr. 50.000 før afgift. Ydelsen til ægtefæller og samlevere aftrappes jævnt fra afdødes 66. år, for helt at bortfalde, hvis afdøde var fyldt 70 år. Rettigheder efter ældre ordninger eksisterer, selv om afdøde var fyldt 70 år. Det betyder, at efterladte ægtefæller fortsat kan få udbetalt et engangsbeløb efter de gamle regler. Har den efterlevende ret til et engangsbeløb både efter den nye og den gamle ordning, udbetales kun det største af beløbene.

Der kan være tale om en eller flere ydelser efter forskellige regler:

Ægtefællesum efter ATP ­ lovens § 11: Når et ATP ­medlem født efter 30.06.1925 afgår ved døden, udbetales en ægtefællesum til den efterlevende ægtefælle. Der stilles ingen krav til ægteskabets eller ATP­ medlemskabets varighed. Ægtefællesummen er et engangsbeløb, hvoraf der betales 40% i afgift til staten.

Børnesum: Børnesum udbetales til børn under henholdsvis 18 og 21 år. Hvorvidt børnesummen udbetales til børn under 18 eller 21 år, er afhængig af nærmere fastsatte regler. Detaljerede oplysninger om disse regler kan fås ved henvendelse til ATP. Børnesum er et engangsbeløb, hvoraf der betales 40% i afgift til staten.

Ægtefællesum efter ATP ­ lovens § 12: Foruden ægtefællesummen efter ATP­ lovens § 11 kan der udbetales en ægtefællesum efter en anden paragraf. Denne ægtefællesum kan kun udbetales, hvis afdøde er født i perioden 01.07.1925 til 20.06.1941. Størrelsen af denne sum er afhængig af bl.a. modtagerens alder og egen ATP­ pension. Ægtefællesummen er et engangsbeløb, hvoraf der betales 40% i afgift til staten.

Ægtefællesum efter ATP ­ lovens § 13, stk. 1: En ægtefællesum i form af et engangsbeløb kan blive udbetalt til ATP­ medlemmers efterlevendes ægtefæller, hvis det afdøde ATP ­medlem var født inden 01.07.1925. Der betales 40% i afgift til staten.

For at være berettiget til en ægtefællesum efter ATP ­lovens §§ 12 og 13 gælder, at ægteskabet skal have varet i mindst 10 år, og medlemmet skal have optjent en pensionsret, der svarer til 10 års fuldt medlemskab. Endelig må den efterlevendes egen ATPpension ikke overstige – eller forventes at overstige – halvdelen af afdødes ATP­ pension.

Ægtefællepension: Efterlevende ægtefæller, der allerede modtager løbende ægtefællepension efter de tidligere regler, fortsætter blot med at modtage deres ægtefællepension livsvarigt.

Efter en skilsmisse: Fraskilte kvinder kan i nogle situationer bevare retten til et beløb efter deres fraskilte mand efter de gamle regler. Det er bl.a. en betingelse, at manden skal være pålagt bidragspligt ved skilsmissen, og at bidragspligten stadig gælder ved mandens død. Fraskilte kvinder skal selv sørge for at få deres ret registreret hos ATP. Det bør ske snarest efter skilsmissen ved indsendelse af skilsmissedokumenterne til ATP. En fraskilt kvindes ret til engangsbeløb bortfalder, hvis hun gifter sig igen. Fraskilte mænd har ikke denne mulighed.

Automatisk udbetaling
ATP udbetaler automatisk engangsbeløb til ægtefæller, medmindre de bor i udlandet. Det sker normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet, da ATP får direkte besked fra Folkeregistret. De efterladte vil også modtage et brev om udbetalingen.

Skal man betale skat af ATP?
Løbende pensionsudbetalinger er almindelig skattepligtig indkomst, mens der skal betales en afgift på 40 % af engangsbeløb.

Læs mere om ATP Livslang Pension kan fås på borger.dk